Vzorec: pogodba o poslovodenju in pogodba o prokuri

Poslovodna oseba in prokurist lahko svoje delo v družbi opravljata na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju/pogodbe o prokuri. Poslovodja, ki je hkrati edini družbenik (edini lastnik), pa lahko od 1.1.2012 dalje opravlja poslovodno funkcijo le še na podlagi Pogodbe o poslovodenju. Pogodba o zaposlitvi je možna le še za poslovodje, ki niso lastniki ali niso edini lastniki družbe. V kolikor pogodbe o poslovodenju/prokuri še nimate sklenjene, svetujemo, da to storite čimprej, saj boste le tako zagotovili, da bo honorar poslovodje davčno priznan odhodek.

Vzorec pogodbe o poslovodenju ali pogodbe o prokuri lahko naročite spodaj! Nadaljuj z branjem

Pogodba o poslovnem sodelovanju

Poslovno sodelovanje je ključnega pomena za rast in razvoj podjetij. Pred sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju si je treba poiskati primerne poslovne partnerje ter preveriti njihovo zanesljivost in plačilno sposobnost.

Najslabše, kar se lahko zgodi je, da poslovni partner »kvari« vašo blagovno znamko ali pa da vam kako drugače povzroči škodo. Nadaljuj z branjem

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pravice upnikov izpodbijati dolžnikova pravna dejanja po pravilih Obligacijskega zakonika. Vendar pa zakonodaja  kljub temu predvideva nekaj možnosti za izpodbijanje pravnih dejanj, ki so jih stečajni dolžniki opravili v roku 12 mesecev pred uvedbo stečaja, in sicer za v primeru, če bodo z izpodbijanjem doseženi ugodnejši pogoji za poplačilo stečajnih upnikov. Nadaljuj z branjem

Kako se imenuje upniški odbor in kakšne so njegove naloge?

Upniški odbor je organ upnikov, ki v postopku stečaja ali prisilne poravnave (postopku zaradi insolventnosti) opravlja dejanja v postopku v imenu vseh upnikov.

Upniški odbor se vedno oblikuje v postopku prisilne poravnave, v postopku stečaja pa le, če upniki oblikovanje upniškega odbora zahtevajo. Član upniškega odbora lahko skoraj vsak upnik (razen nekaj izjem- npr.: sedanji in bivši člani poslovodstva, upniki, ki so hkrati dolžniki, ločitveni upniki…). Nadaljuj z branjem

Odločanje o sprejetju – potrditvi prisilne poravnave

O sprejetju/potrditvi prisilne poravnave odločajo vsi upniki navadnih terjatev, katerih terjatve so priznane ali verjetno izkazane, z glasovanjem. Za sprejetje prisilne poravnave mora glasovati 6/10 glasovalnih pravic.

Sodišče objavi poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave v roku enega meseca od objave poziva. V kolikor upnik ne glasuje, se šteje, da je glasoval proti prisilni poravnavi. Nadaljuj z branjem

Prijava terjatev v prisilno poravnavo

pic

Rok za prijavo terjatev je en mesec po objavi oklica o začetku postopka prisilne poravnave.

Prijava terjatve mora vsebovati določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku in opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih.

Zahtevek za priznanje terjatve mora nujo obsegati natančen znesek: Nadaljuj z branjem