Predlog prisilne poravnave

Predlog prisilne poravnave je ponudba dolžnika upnikom, da pristanejo na zmanjšanje svojih navadnih terjatev in odložitev rokov za njihovo plačilo. Upniki z enako kategorijo terjatev morajo biti obravnavano enako.

Namen prisilne poravnave je, da se dolžniku, ki je postal insolventen, omogoči finančno prestrukturiranje, na podlagi katerega postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in da se hkrati upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi dolžnik šel v stečaj.

Kdo lahko predlaga prisilno poravnavo?

Predlaga jo lahko dolžnik ali osebno odgovoren družbenik, o začetku postopka pa odloča sodišče. Postopek je sestavljen iz dveh faz in sicer predhodnega postopka in glavnega postopka prisilne poravnave.

Kaj mora biti predlogu priloženo?

Predlogu treba priložiti:

  1. poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika,
  2. revizorjevo poročilo,
  3. načrt finančnega prestrukturiranja
  4. poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja,
  5. dokaz o plačilu takse za sklep o začetku postopka prisilne poravnave in začetnega predujma.


V kolikor predlog za prisilno poravnavo ni popoln, sodišče predlagatelju naloži, da v 15 dneh predlog ustrezno dopolni. V kolikor predlagatelj predloga ne dopolni v roku, sodišče predlog za prisilno poravnavo zavrže in začne stečajni postopek.

Kdo in kako odloča o začetku postopka prisilne poravnave

O začetku postopka prisilne poravnave odloči sodišče zunaj naroka.

Sodišče mora v 8 dneh od vložitve predloga izdati sklep o začetku postopka prisilne poravnave in ga objaviti. Skupaj z objavo sklepa o začetku postopka prisilne poravnave objavi tudi oklic o začetku postopka.

Sklep o začetku postopka izda sodišče, če:

  • je predlog vložil upravičeni predlagatelj,
  • ni procesnih ovir,
  • vsebina je v skladu z zakonom,
  • priložene priloge in
  • če vsebina teh prilog v zakonom.

Predlagatelj postopka mora plačati predujem za kritje stroškov. Če predujem ni plačan, sodišče postopek prisilne poravnave ustavi in začne stečajni postopek.

Potrebujete pomoč?

Če ste upnik in imate težave pri poplačilu vaših terjatev, vam svetujemo uporabo naše zbirke vzorcev pogodb, obvestil in odpovedi, v kateri boste med drugim našli tudi vzorec prijave terjatve v postopek prisilne poravnave, vzorec prijave terjatve v stečajni postopek, vzorce vezane na prevzeme dolga in prenose terjatev ter izvršbe. S pomočjo zbirke pravnih dokumentov boste lahko sami uspešno uveljavljali svoje zahtevke in vam za ta opravila ne bo potrebno najemati odvetnikov.

Če pa ste dolžnik in potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije, pa se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.

Svetujemo, da naročite cel komplet vzorcev, lahko pa naročite tudi posamezen vzorec.

NAROČILO ZBIRKE ali POSAMEZNEGA DOKUMENTA

Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas: info@pravninasveti.eu