Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pravice upnikov izpodbijati dolžnikova pravna dejanja po pravilih Obligacijskega zakonika. Vendar pa zakonodaja  kljub temu predvideva nekaj možnosti za izpodbijanje pravnih dejanj, ki so jih stečajni dolžniki opravili v roku 12 mesecev pred uvedbo stečaja, in sicer za v primeru, če bodo z izpodbijanjem doseženi ugodnejši pogoji za poplačilo stečajnih upnikov.

Obdobje izpodbojnosti

Izpodbijajo se lahko pravni posli in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik sklenil ali izvedel v obdobju zadnjih 12 mesecev pred uvedbo stečajnega postopka.

Katera pravna dejanja so izpodbojna?

Pravno dejanje stečajnega dolžnika je izpodbojno:

  • če je bila posledica tega dejanja  zmanjšana vrednost premoženja stečajnega dolžnika tako, da zaradi tega drugi upniki lahko prejmejo plačilo svojih terjatev v manjšem deležu, kot če dejanje ne bi bilo opravljeno, ali pa je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, pridobila ugodnejše pogoje za plačilo svoje terjatve do stečajnega dolžnika, in
  • če je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, takrat, ko je bilo to dejanje opravljeno, vedela ali bi morala vedeti, da je dolžnik insolventen.

Ni pa mogoče izpodbijati pravnih dejanj in poslov, ki:

  • jih je opravil stečajni dolžnik med postopkom prisilne poravnave,
  • jih je opravil stečajni dolžnik zaradi plačila terjatev upnikov v deležih, rokih in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi, in
  • plačil za menice in čeke, če je morala druga stranka prejeti plačilo, da stečajni dolžnik ne bi izgubil pravice do regresa proti drugim meničnim ali čekovnim zavezancem.

Vsebina in način uveljavitve izpodbojnega zahtevka

Z zahtevkom za izpodbijanje pravnih dejanj se zahteva, da se razveljavi pravni posel in njegovi učinki v razmerju med stečajnim dolžnikom in osebo, v korist katere je bilo opravljeno to dejanje.

Uveljavljati ga je potrebno z izpodbojno tožbo in sicer za račun stečajnega dolžnika. Rok za vložitev tožbe je 6 mesecev po objavi oklica o začetku stečajnega postopka.

Kdo lahko uveljavlja izpodbojni zahtevek?

Izpodbojni zahtevek lahko uveljavlja stečajni upravitelj ali vsak upnik, ki je upravičen opravljati procesna dejanja v stečajnem postopku.

Potrebujete pomoč?

Če potrebujete pomoč pri uveljavljanju svojih pravic v stečajnem postopku,  se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.