Kdo so predlagatelji stečajnega postopka in kako se začne?

Stečajni postopek se začne na predlog upravičenega predlagatelja, v določenih primerih pa odloči tudi samo po uradni dolžnosti.

Upravičen predlagatelj

Stečajni postopek lahko predlaga več upravičenih predlagateljev in sicer:

  1. dolžnik,
  2. osebno odgovorni družbenik dolžnika,
  3. upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom več kot 2 meseca,
  4. Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, ki verjetno izkaže terjatve delavcev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom za več kot 2 meseca.

Vsebina predloga za stečajni postopek

Predlog za stečajni postopek mora vsebovati:

  1. identifikacijske podatke o dolžniku,
  2. opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik postal insolventen, in dokaze o teh dejstvih,
  3. zahtevek, da sodišče nad dolžnikom začne stečajni postopek.

Predlogu je potrebno priložiti morebitne listinske dokaze o tem, da je dolžnik postal insolventen in dokazilo o plačilu takse za sklep o začetku stečajnega postopka in predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka.

Po prejemu predloga, sodišče izda sklep, s katerim odloči, ali so podani razlogi za začetek stečajnega postopka in ali je stečajni postopek predlagal upravičeni predlagatelj.

Potrebujete pomoč?

Če potrebujete pomoč pri uveljavljanju vaših pravic v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave,  se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.