Kakšne so pravne posledice začetka stečajnega postopka?

Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka.

Z dnem objave oklica:

  • prenehajo vsa pooblastila dolžnikovih zastopnikov, prokuristov in drugih pooblaščencev za zastopanje  in poslovodenje. Pooblastilo za poslovodenje in zastopanje se prenese na stečajnega upravitelja, ki ga imenuje sodišče s sklepom;
  • prenehajo veljati vsi nalogi in druga plačila v breme dolžnikovega transakcijskega računa, ki jih je dolžnik izdal še pred začetkom stečajnega postopka;
  • prenehajo veljati vse dolžnikove ponudbe, ki jih je dal stečajni dolžnik pred začetkom stečajnega postopka;
  • najemne in zakupne pogodbe so odpovedane z 1 mesečnim odpovednim rokom;
  • zastaranje terjatev stečajnega dolžnika ne teče (1 leto);
  • nedenarne terjatve upnikov se pretvorijo v denarne;
  • občasne dajatve se pretvorijo v enkratne in nezapadle v zapadle;

Če ob začetku stečajnega postopka hkrati obstajata terjatev posameznega upnika do stečajnega dolžnika in nasprotna  terjatev stečajnega dolžnika do tega upnika, se terjatvi z začetkom stečajnega postopka pobotata. O pobotanih terjatvah je potrebno obvestiti stečajnega upravitelja, ni pa jih potrebno prijaviti v stečajni postopek.

Potrebujete pomoč?


Če potrebujete pomoč pri uveljavljanju vaših pravic v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave,  se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.