Kako se imenuje upniški odbor in kakšne so njegove naloge?

Upniški odbor je organ upnikov, ki v postopku stečaja ali prisilne poravnave (postopku zaradi insolventnosti) opravlja dejanja v postopku v imenu vseh upnikov.

Upniški odbor se vedno oblikuje v postopku prisilne poravnave, v postopku stečaja pa le, če upniki oblikovanje upniškega odbora zahtevajo. Član upniškega odbora lahko skoraj vsak upnik (razen nekaj izjem- npr.: sedanji in bivši člani poslovodstva, upniki, ki so hkrati dolžniki, ločitveni upniki…).

Število članov ni fiksno določeno, ampak jih določi sodišče, pri tem pa upošteva, da morajo biti vsaj 3-je člani in da mora biti število članov upniškega odbora liho.

Kako so člani upniškega odbora imenovani?

Upniški odbor je obvezen le v postopku prisilne poravnave. Člane upniškega odbora v postopku prisilne poravnave imenuje sodišče in sicer s sklepom o začetku postopka. Člani so največji upniki dolžnika.

V stečajnem postopku pa se upniški odbor imenuje le na zahtevo. Zahtevo upnikov za oblikovanje upniškega odbora lahko vloži:

  • vsak upnik, ki je pravočasno prijavil svojo terjatev v postopku in sicer pred objavo sklepa o preizkusu terjatev;
  • po objavi sklepa o preizkusu terjatev pa upniki, ki imajo skupaj 10% glasovalnih pravic.

Člani upniškega odbora v stečajnem postopku se izvolijo z večino oddanih glasov upnikov. O izidu volitev odloči sodišče s sklepom o izvolitvi upniškega odbora, ki ga objavi v 8 dneh po poteku roka za glasovanje.

Katere so pristojnosti upniškega odbora?

Upniški odbor ima več pristojnosti in nalog. Zlasti pa:

  • odloča o mnenju ali soglasju o zadevah, določenih z zakonom,
  • obravnava poročila, ki jih mora predložiti upravitelj, in
  • izvaja druge pristojnosti, določene z zakonom.

Potrebujete pomoč?

Za bolj podrobne informacije in pomoč pri uveljavljanju vaših pravic v postopku stečaja ali prisilne poravnave, pa se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.

Če želite terjatve prijavljati sami, vam svetujemo uporabo zbirke vzorcev pogodb, obvestil in odpovedi, v kateri boste med drugim našli tudi vzorec prijave terjatve v stečajni postopek ter vzorec prijave terjatve v postopek prisilne poravnave. Lahko naročite tudi samo 1 vzorec.

Svetujemo, da naročite cel komplet vzorcev, lahko pa naročite tudi posamezen vzorec.

NAROČILO ZBIRKE ali POSAMEZNEGA DOKUMENTA

Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas: info@pravninasveti.eu