Katere so ločitvene in izločitvene pravice?

Ločitvena pravica je pravica upnika do plačila njegove terjatve iz točno določenega premoženja insolventnega dolžnika pred plačilom terjatev drugim upnikom iz tega premoženja.

Izločitvene pravice pa so:

  • pravica lastnika premične stvari od insolventnega dolžnika zahtevati, da mu izroči premično stvar, ki je v posesti insolventnega dolžnika,
  • pravica osebe, ki je s priposestvovanjem ali na drug izviren način pridobila lastninsko pravico na nepremičnini, pri kateri je kot lastnik vpisan insolventni dolžnik, od insolventnega dolžnika zahtevati, da prizna njeno lastninsko pravico na nepremičnini, in
  • pravica osebe, za račun katere insolventni dolžnik kot fiduciar na podlagi prenosa lastninske pravice v zavarovanje ali drugega mandatnega pravnega razmerja uresničuje lastninsko pravico na stvari ali pravice zakonitega imetnika drugega premoženja, od insolventnega dolžnika zahtevati, da izvede razpolagalni pravni posel in druga pravna dejanja, potrebna za prenos te pravice v dobro te osebe.

Začetek stečajnega postopka ne vpliva na:

  • ločitvene pravice in terjatve, zavarovane s temi ločitvenimi pravicami in
  • izločitvene pravice.

Ločitveni upnik mora ob prijavi terjatve zavarovane z ločitveno pravico prijaviti tudi ločitveno pravico. Če zamudi rok, ločitvena pravica preneha. V primeru izločitvenih pravic pa zamuda roka ne pomeni prenehanja pravice.

Potrebujete pomoč?

Če potrebujete pomoč pri uveljavljanju vaših pravic v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave,  se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.