Ali veste kakšne so posledice različnih faz prisilne poravnave?

Postopek prisilne poravnave je razdeljen na 2 temeljni fazi in sicer predhodni postopek in glavni postopek prisilne poravnave in oba dela imata različne pravne posledice.

Kakšne so posledice uvedbe postopka prisilne poravnave?

Pravne posledice uvedbe postopka prisilne poravnave nastanejo naslednji dan po vložitvi predloga in trajajo do konca postopka. Od naslednjega dne dalje sme dolžnik opravljati samo redne posle v zvezi s svojo dejavnostjo, ne sme pa razpolagati s svojim premoženjem, najemati posojil ali kreditov, dajati poroštev ali opravljati poslov ali drugih dejanj, če s tem neenakopravno obravnava upnike.

Odprodaja premoženja je dovoljena le z dovoljenjem sodišča in pod pogojem, da je ta odprodaja v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja.

Kakšne so posledice začetka postopka prisilne poravnave?

Posledice začetka postopka prisilne poravnave nastanejo z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku postopka. Upravitelj prisilne poravnave mora naslednji delovni dan po začetku prisilne poravnave dolžnikove banke obvestiti o začetku postopka prisilne poravnave, saj banke:

  • smejo od začetka do konca postopka izvršiti naloge za plačilo v samo na podlagi soglasja upravitelja in
  • ne smejo izvršiti nobenega plačila v breme na podlagi sklepa o izvršbi.

Začetek prisilne poravnave učinkuje za vse navadne terjatve upnikov, ne učinkuje pa za zavarovane in prednostne terjatve ter izločitvene pravice.

Kakšne so pravne posledice potrjene prisilne poravnave?

Potrjena prisilna poravnava učinkuje na navadne terjatve upnikov, ki so nastale do začetka postopka prisilne poravnave, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku ali ne.

Prisilna poravnava pa ne učinkuje na:

  • zavarovane terjatve, razen če je bila ločitvena pravica v zavarovanje te terjatve pridobljena v izvršilnem postopku na podlagi izvršilnega naslova v zadnjih 2 mesecih pred uvedbo postopka,
  • prednostne terjatve in
  • izločitvene pravice.

Ko je prisilna poravnava potrjena, upnik z izvršbo ne more več zahtevati plačila zneska navadne terjatve v višjem deležu, kot je to določeno s prisilno poravnavo in ne pred potekom pred potekom rokov za plačilo, določenih v potrjeni prisilni poravnavi.

Vendar pa če dolžnik prostovoljno plača terjatev v višjem znesku, nima pravice zahtevati vračila po pravilih o neupravičeni pridobitvi.

Potrebujete pomoč?

Za bolj podrobne informacije in pomoč pri uveljavljanju vaših pravic v postopku stečaja ali prisilne poravnave, pa se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.

Če želite terjatve prijavljati sami, pa vam svetujemo, da zbirko vzorcev pogodb, obvestil in odpovedi, v kateri boste med drugim našli tudi vzorec prijave terjatve v stečajni postopek ter vzorec prijave terjatve v postopek prisilne poravnave.


Svetujemo, da naročite cel komplet vzorcev, lahko pa naročite tudi posamezen vzorec.

NAROČILO ZBIRKE ali POSAMEZNEGA DOKUMENTA

Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas: info@pravninasveti.eu