Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, in sicer s sklenitvijo Družbene pogodbe ali sprejemom Akta o ustanovitvi. Družbena pogodba je lahko:

  • sklenjena v obliki notarskega zapisa ali
  • sklenjena na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki.

Najbolj preprosto in najcenejše je ustanoviti družbo preko VEM točke, kjer referent pripravi potrebne dokumente (družbeno pogodbo, sklep o imenovanju direktorja, sklep o poslovnem naslovu, davčno izjavo družbenikov, izjavo o nekaznovanosti direktorja), ustanovitelji pa dokumente le podpišejo in vplačajo kapital.

Na VEM točko morajo iti vsi družbeniki in bodoči poslovodja (direktor), s sabo pa potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje) in pripravljene podatke o novem d.o.o. (spodaj navedenih 5 točk).


Pred obiskom VEM točke morajo družbeniki dogovoriti:

1.      Firmo (ime) družbe

Firma je ime, s katerim družba posluje. Firma mora nakazovati na dejavnost družbe (npr. »pravno svetovanje«, »računovodski servis«, »trgovina«), lahko pa vsebuje tudi dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označujejo. Dodatne sestavine (imenovane tudi fantazijsko ime) ne smejo biti take, da utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja. Firma družbe se mora jasno razlikovati od firm vseh drugih družb, zato je pred obiskom VEM točke (ali notarja) smotrno preko Poslovnega registra Republike Slovenije preveriti fantazijsko ime firme.

Firma mora biti v slovenskem jeziku, v tujem jeziku pa le, če:

  • ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme,
  • ustrezajo registriranim blagovnim ali storitvenim znamkam,
  • gre za domišljijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk, ali
  • gre za mrtvi jezik.

2. Osnovni kapital in osnovne vložke in poslovne deleže

Minimalni osnovni kapital družbe je 7.500 EUR in je sestavljen iz osnovnih vložkov družbenikov. Vrednost vložkov je lahko različna, najnižji vložek pa je 50 EUR.

Na VEM točki je možno ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo le z denarnim vložkom, pri notarju pa tudi s stvarnim vložkom.

3.      Dejavnost družbe

Družbe smejo opravljati le dejavnosti, ki so določene v družbeni pogodbi, zato morajo družbeniki ob ustanovitvi družbe, določiti tudi dejavnosti.

Pred obiskom VEM točke je zato potrebno iz Standardne klasifikacije dejavnosti izbrati 5 mestne šifre dejavnosti, ki jih bo novoustanovljeno podjetje opravljalo.

4.      Sedež družbe in poslovni naslov

Sedež družbe določijo družbeniki in je obvezna sestavina Družbene pogodbe. Kot sedež družbe  je mogoče določiti kraj (npr.: Ljubljana, Celje…), kjer:

  • družba opravlja dejavnost, ali
  • kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali
  • kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.

Hkrati s sedežem, pa je potrebno določiti tudi poslovni naslov, ki pa navadno ni naveden v družbeni pogodbi, ampak se le vpiše v Poslovni register.

5.      Poslovodja (direktor) družbe

Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo. Ob ustanovitvi mora iti na VEM točko (ali k notarju) poleg ustanoviteljev tudi bodoči poslovodja, saj mora podpisati izjavo o nekaznovanosti, ki jo prav tako pripravi VEM točka.

Vpis družbe v Sodni/Poslovni register

Po podpisu vseh dokumentov VEM točka izroči izvod Družbene pogodbe, ki jo je potrebno predložiti na izbrani banki ob odprtju začasnega računa, kamor družbeniki položijo osnovni oz. ustanovni kapital.

Ob pologu kapitala banka izda potrdilo, da družba prosto razpolaga z ustanovitvenim kapitalom. Ko VEM točki družbeniki dostavijo potrdilo, je dokumentacija za ustanovitev družbe kompletna in takrat lahko posredujejo vlogo za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo Okrožnemu sodišču.

Po vpisu družbe v Sodni register

Vendar pa z ustanovitvijo družbe administrativni del še zdaleč ni končan. Po ustanovitvi je potrebno odpreti TRR, se registrirati za DDV,  urediti računovodstvo, se registrirati za E-davke, prijaviti v ustrezna socialna zavarovanja, urediti interne akte ipd.

Če potrebujete pri ali po registraciji pravno pomoč, se lahko obrnete na naše svetovalce preko maila: info@pravninasveti.eu

Poleg tega vam svetujemo, da si čimprej uredite interne pravne akte, saj so globe za nespoštovanje pravil izjemno visoke (preko 120.000 EUR). Interne pravne akte si lahko uredite hitro in poceni – s pomočjo naših vzorcevinternih aktov.

NAROČILO ZBIRKE ali POSAMEZNEGA DOKUMENTA