Odločanje o sprejetju – potrditvi prisilne poravnave

O sprejetju/potrditvi prisilne poravnave odločajo vsi upniki navadnih terjatev, katerih terjatve so priznane ali verjetno izkazane, z glasovanjem. Za sprejetje prisilne poravnave mora glasovati 6/10 glasovalnih pravic.

Sodišče objavi poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave v roku enega meseca od objave poziva. V kolikor upnik ne glasuje, se šteje, da je glasoval proti prisilni poravnavi. Nadaljuj z branjem

Faze sklepanja pogodb

Pogodba je sklenjena, ko stranki dosežeta soglasje o bistvenih sestavinah, razen izjemoma, kadar zakon zahteva pisno obliko ali kadar se stranki dogovorita za pisno obliko. V eni izmed prejšnjih objav smo pisali o obliki pogodb, zato predlagamo, da si tisti prispevek ogledate. Nadaljuj z branjem

Sklepanje pogodb in njihova oblika


Kljub temu, da je večina ljudi prepričana, da mora biti pogodba pisna, to ponavadi ne drži. Pri nas oblika pogodb načeloma ni predpisana. Pogodbe so lahko ustne, važno je le, da se pogodbenika strinjata glede pomembnih »delov« pogodbe oziroma posla, ki ga sklepata. Ko je dosežen konsenz, je pogodba sklenjena, razen izjemoma, kadar zakon zahteva pisno obliko ali kadar se stranki dogovorita za pisno obliko. Vendar pa se lahko precej zaplete pri dokazovanju, zato je včasih smiselno skleniti pisno pogodbo tudi, če je zakon ne zahteva. Nadaljuj z branjem

Prijava terjatev v prisilno poravnavo

pic

Rok za prijavo terjatev je en mesec po objavi oklica o začetku postopka prisilne poravnave.

Prijava terjatve mora vsebovati določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku in opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih.

Zahtevek za priznanje terjatve mora nujo obsegati natančen znesek: Nadaljuj z branjem

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi pomeni odpoved pogodbe brez odpovednega roka. Izredno lahko odpovesta pogodbo tako delavec kot delodajalec, vendar le, če obstajajo razlogi, določeni v ZDR in če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka. Razloge določa ZDR in jih ni mogoče širiti, saj je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi namenjena samo izrednim okoliščinam. Nadaljuj z branjem

Obveznosti podjetij na področju preprečevanja pranja denarja

Ste pripravljeni plačati globo v višini 120.000 EUR ali se želite riziku tako visoke globe izogniti?

Ali veste, da si interne pravne akte lahko uredite hitro in poceni – s pomočjo naše Zbirke internih aktov ali pa naročila posameznih vzorcev internih aktov?

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) predpisuje veliko ukrepov in nalog, ki jih morajo zavezanci (podjetja ali fizične osebe) izvajati z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Nadaljuj z branjem