Prisilna poravnava – smisel in začetek postopka

Prisilna poravnava oziroma predlog prisilne poravnave je ponudba dolžnika upnikom, da pristanejo na zmanjšanje svojih navadnih terjatev in odložitev rokov za njihovo plačilo.

Namen prisilne poravnave je da se:

1. insolventnemu dolžniku omogoči finančno prestrukturiranje in

2. upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi šel dolžnik v stečaj.

253

O začetku postopka odloča sodišče na predlog dolžnika ali njegovega osebno odgovornega družbenika.

Bistveno pri prisilni poravnavi je, da mora dolžnik vsem upnikom navadnih (nezavarovanih) terjatev ponuditi:
–    enak delež plačila,
–    enake roke za plačilo in
–    obresti po enaki obrestni meri od začetka postopka PP do poteka roka za njihovo plačilo.

Predlogu prisilne poravnave mora biti predložen Načrt finančnega prestrukturiranja, ki mora vsebovati opis dejstev in okoliščin, ki dokazujejo insolventnost, predlog prisilne poravnave, opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da bo dolžnik sposoben izpolniti vse svoje obveznosti in še nekaj drugih sestavin.

Posledice prisilne poravnave nastanejo naslednji dan po vložitvi predloga in trajajo do konca postopka. POZOR: Po vložitvi predloga sme dolžnik opravljati samo redne posle v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ne sme pa:

  1. razpolagati s svojim premoženjem, razen za redne posle,
  2. najemati posojil ali kreditov,
  3. dajati poroštev in avalov ali
  4. opravljati poslov ali drugih dejanj, če neenakopravno obravnava navadne upnike.

Posledice napačnih odločitev in napačno izpeljanega postopka so precej drage. Upniki lahko zaradi napak izgubijo pravice, direktorje in lastnike prezadolženih dolžnikov pa lahko zadane osebna odgovornost!

ZATO VAM SVETUJEMO: Če ste se vi ali vaši dolžniki znašli v položaju insolventnosti,  poiščete pravni nasvet pri naših svetovalcih.

Potrebujete pomoč?

Če ste upnik in imate težave pri poplačilu vaših terjatev, vam svetujemo, da si naročite našo zbirko vzorcev pogodb, obvestil in odpovedi, v kateri boste med drugim našli tudi vzorec prijave terjatve v postopek prisilne poravnave, vzorec prijave terjatve v stečajni postopek, vzorce vezane na prevzeme dolga in prenose terjatev ter izvršbe. S pomočjo zbirke pravnih dokumentov boste lahko sami uspešno uveljavljali svoje zahtevke in vam za ta opravila ne bo potrebno najemati odvetnikov.

Svetujemo, da naročite cel komplet vzorcev, lahko pa naročite tudi posamezen vzorec.

NAROČILO ZBIRKE ali POSAMEZNEGA DOKUMENTA

Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas: info@pravninasveti.eu