Vzorec: pogodba o poslovodenju in pogodba o prokuri

Poslovodna oseba in prokurist lahko svoje delo v družbi opravljata na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju/pogodbe o prokuri. Poslovodja, ki je hkrati edini družbenik (edini lastnik), pa lahko od 1.1.2012 dalje opravlja poslovodno funkcijo le še na podlagi Pogodbe o poslovodenju. Pogodba o zaposlitvi je možna le še za poslovodje, ki niso lastniki ali niso edini lastniki družbe. V kolikor pogodbe o poslovodenju/prokuri še nimate sklenjene, svetujemo, da to storite čimprej, saj boste le tako zagotovili, da bo honorar poslovodje davčno priznan odhodek.

Vzorec pogodbe o poslovodenju ali pogodbe o prokuri lahko naročite spodaj! Nadaljuj z branjem

Pogodba o poslovnem sodelovanju

Poslovno sodelovanje je ključnega pomena za rast in razvoj podjetij. Pred sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju si je treba poiskati primerne poslovne partnerje ter preveriti njihovo zanesljivost in plačilno sposobnost.

Najslabše, kar se lahko zgodi je, da poslovni partner »kvari« vašo blagovno znamko ali pa da vam kako drugače povzroči škodo. Nadaljuj z branjem

Enostranski pobot oz prisilni pobot

Enostranski pobot oziroma prisilni pobot je prenehanje terjatev med istima strankama, ki sta druga nasproti drugi hkrati upnik in dolžnik.

Kdaj lahko dolžnih zahteva enostranski pobot (prisilni pobot)?

Obligacijski zakonik določa, da lahko dolžnik pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim, kar ta terja od njega, če: Nadaljuj z branjem

Kakšna je razlika med podjemno in mandatno pogodbo?

S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel (delo), naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal. Bistveno za podjemono pogodbo je, da je podjemnik izvršiti delo po dogovoru in po pravilih posla.

S pogodbo o naročilu oziroma mandatno pogodbo pa se prevzemnik naročila zavezuje naročitelju, da bo zanj opravil določene posle. Pri mandatni pogodbi oz. pogodbi o naročilu ima prevzemnik naročila pravico do plačila za svoj trud, če ni drugače dogovorjeno. Nadaljuj z branjem

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pravice upnikov izpodbijati dolžnikova pravna dejanja po pravilih Obligacijskega zakonika. Vendar pa zakonodaja  kljub temu predvideva nekaj možnosti za izpodbijanje pravnih dejanj, ki so jih stečajni dolžniki opravili v roku 12 mesecev pred uvedbo stečaja, in sicer za v primeru, če bodo z izpodbijanjem doseženi ugodnejši pogoji za poplačilo stečajnih upnikov. Nadaljuj z branjem

Kdaj nastopi pobotanje ali kompenzacija?

Pobot/kompenzacija je prenehanje terjatev med istima strankama, ki sta druga nasproti drugi hkrati upnik in dolžnik. Pobotanje je lahko pogodbeno (dogovorjeno) ali enostransko (prisilno).

Po našem obligacijskem pravu velja pogodbena svoboda, zato se lahko stranki dogovorita tudi, da naj se njune vzajemne terjatve štejejo za pobotane/kompenzirane (čeprav morda niso izpolnjeni pogoji za prisilno kompenzacijo). Taka pogodba velja od trenutka, ki ga določita stranki in pride v poštev zlasti, če katera izmed terjatev še ni zapadla. Nadaljuj z branjem