Prošnja za odobritev obročnega plačila globe

Ste prejeli globo za prekršek in je ne zmorete plačati v enkratnem znesku? Zakon vam ponuja možnost obročnega plačila globe.

 

Najpozneje do poteka roka za plačilo globe lahko predlagate, da se globa plača v obrokih. Pristojni organ vam bo s sklepom določil način odplačevanja in rok plačila. Rok za plačilo je največ eno leto oz globa se lahko plača v največ 12 zaporednih mesečnih obrokih.

 

V kolikor boste sklep o obročnem plačilu spoštovali, vas bodo pustili na miru. Izognili se boste morebitni prisilni izterjavi.

 

Pazite, da ne zamudite!

 

Če boste zamudili s plačilom posameznega obroka za plačilo globe, bodo z dnem zamude zapadli v plačilo še neplačani obroki. Če zapadlih obrokov ne boste plačali, si boste prislužili prisilno izterjavo.

Naročite:

Prošnja za delo v splošno korist namesto globe

Storilec prekrška, ki zaradi premoženjskega stanja oz možnosti za plačilo ne more plačati globe, lahko zaprosi, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Cena: 25,00 €

Prošnja za obročno plačilo globe

Če globe ne zmorete plačati v enktarnem znesku, lahko predlagate obročno odplačilo.

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...