Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba za določen čas se lahko sklepa le iz zakonsko določenih razlogov in je praviloma časovno omejena in je lahko sklenjena največ za dve leti.

Delovno razmerje se načeloma sklepa na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, izjemoma pa se lahko sklene tudi na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Če v pogodbi o zaposlitvi čas ni določen, še šteje, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas.

 

Pogodba za določen čas se lahko sklepa le iz zakonsko določenih razlogov in je praviloma časovno omejena in je lahko sklenjena največ za dve leti. Pogodbo za določen čas je dovoljeno skleniti le zaradi:

 

 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • začasno povečan obseg dela,
 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas,
 • poslovodno osebo ali prokurista,
 • vodilnega delavca,
 • opravljanje sezonskega dela,
 • zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo,
 • zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
 • opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
 • pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
 • predajo dela,
 • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

 

Tolmačenje obstoja razlogov je zelo strogo in v praksi večina pogodb ne vsebuje pravega razloga, zato je večina delodajalcev izpostavljena tveganju tožb na delovnem sodišču.

 

Če potrebujete pomoč pri kadrovskih zadevah nas kontaktirajte na info@vzorci-pogodb.com ali naročite vzorce pogodb in internih aktov.