Pogodba o poslovodenju s prokuristom

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je prokurist poslovni pooblaščenec, ki sme zastopati družbo (razen v poslih odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin). V praksi pa marsikateri prokurist dejansko ne opravlja funkcije prokurista, ampak opravlja poslovodno funkcijo.
Davčna obravnava honorarja izplačanega prokuristu je odvisna od dejanske funkcije, ki jo prokurist opravlja. Zaradi navedene prakse, je DURS izdal pojasnilo  št. 4210-5839/2011, 15. 4. 2011, v katerem je jasno obrazložil davčno obravnavo dohodkov:

 • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe proti tretjim osebam, in to funkcijo v skladu z ZGD-1 tudi dejansko opravljajo in
 • prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe proti tretjim osebam, imajo pa hkrati z družbo sklenjeno tudi pogodbo o poslovodenju oziroma družbo dejansko vodijo.

Bistvena razlika med obema dohodkoma je, da se prvi štejejo za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, drugi pa za dohodek iz delovnega razmerja, razlika pa je tudi v obdavčiti povračil stroškov v zvezi z delom.

V skladu s citiranim pojasnilom DURS se dohodki, ki jih fizična oseba – prokurist doseže na podlagi pogodbe o poslovodenju, se obdavčijo kot dohodki iz delovnega razmerja. Pri tem se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo tega dohodka, in sicer pod pogoji in do višine, ki jo določi vlada.

Dohodki prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe, pa se štejejo za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja. Med te dohodke se štejejo tudi izplačila za povrnitev stroškov v zvezi z opravljanjem dela in zanje plačnik davka (izplačevalec) ob izplačilu izračuna in plača akontacijo dohodnine.

Pogodba s prokuristom je obvezna

V kolikor je prokurist brez pogodbe, se hitro zaplete pri vprašanju kakšno funkcijo prokurist dejansko opravlja in zato pride do napačne davčne obravnave. Če se želite izogniti napačni davčni obravnavi, globam zaradi napačne obravnave in zagotoviti, da so vsi izplačani stroški davčno priznani, vam svetujemo, da naročite eno izmed spodnjih pogodb:

 • pogodba o prokuri (če prokurist dejansko izvršuje funkcijo prokurista)
 • pogodba o poslovodenju s prokurostom (če prokurist dejansko opravlja poslovodno funkcijo)
 • pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo (če ima prokurist sklenjeno delovno razmerje z družbo)

Izognite se težavam in naročite ustrezno pogodbo

Pogodba o poslovodenju

S pogodbo o poslovodenju se poslovodja zaveže, da bo opravljal določeno delo, družba pa mu bo v zameno za to delo izplačevala honorar/nadomestilo. S pogodbo o poslovodenju se stranki dogovorita o:

 • pravicah,  obveznostih in morebitnih omejitvah poslovodje
 • višini honorarja in pravici do plačil stroškov
 • itd.

Cena: 25,00 €

Loading Posodabljamo košarico

Pogodba o prokuri

S pogodbo o prokuri se prokurist zaveže, da bo opravljal funkcijo prokurista, družba pa mu bo v zameno za to izplačevala honorar/nadomestilo. S pogodbo o prokuri se stranki dogovorita zlasti o:

 • pravicah, obveznostih in omejitvah prokurista
 • višini honorarja in pravici do plačil stroškov
 • itd.

Cena: 25,00 €

Loading Posodabljamo košarico

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo je namenjena direktorjem (poslovodjem) večosebnih družb in prokuristom, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z družbo.

Pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo marsikdo pozna pod pojmom "individualna pogodba o zaposlitvi".

Zaradi sprememb v zakonodaji, lahko to pogodbo sedaj sklepajo le še direktorji večosebnih družb (vsaj 2 družbenika), direktorji enoosebnih družb , če družbenik in direktor nista ista oseba in prokuristi. V primeru enoosebnih družb, kjer sta direktor in družbenik ista oseba, pa je potrebno skleniti pogodbo o poslovodenju.

Cena: 25,00 €

Loading Posodabljamo košarico
LoadingUpdating...