Bistvene lastnosti in posledice sklenjene kupoprodajne pogodbe


S prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino.

Bistveni sestavini prodajne pogodbe sta:

  • dogovor o predmetu in
  • dogovor o ceni.

Cena ni nujno, da je fiksno določena, mora pa biti vsaj določljiva. Vsi ostali dogovori in »pravila igre« pa ob sklenitvi pogodbe niso obvezni, so pa zelo zaželeni, saj vam prihranijo marsikateri spor, ki bi iz same prodajne pogodbe ali izvršitve te pogodbe (ali napak na predmetu prodajne pogodbe) nastal.

Odgovornost za stvarne napake

Skladno z zakonodajo odgovarja prodajalec za stvarne napake, ki jih je stvar imela ob prodaji (oziroma takrat, ko je nevarnost prešla na kupca), ne glede na to, ali so mu bile napake znane ali ne. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo kasneje, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred prodajo.

Kaj so stvarne napake?

Napaka je stvarna:

  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana;
  • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Za katere napake prodajalec ne odgovarja?

Prodajalec ne odgovarja za napake, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Šteje se, da kupcu niso mogle ostati neznane tiste napake, ki bi jih skrben človek s poprečnim znanjem in izkušenostjo človeka enakega poklica in stroke kot kupec lahko opazil pri običajnem pregledu stvari.

Vendar odgovarja prodajalec tudi za napake, ki bi jih bil kupec z lahkoto opazil, če je izjavil, da stvar nima nobenih napak ali da ima določene lastnosti ali odlike.

Očitne napake – Kupec mora stvar pregledati!

Kupec je dolžan prejeto stvar takoj ko je to mogoče na običajen način pregledati in o očitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Če je bil pregled opravljen v navzočnosti obeh strank, mora kupec takoj sporočiti prodajalcu svoje pripombe zaradi očitnih napak.

Skrite napake

Napake, ki se pokažejo kasneje  in jih z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti imenujemo skrite napake. O skritih napakah mora kupec obvestiti prodajalca v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma.

Prodajalec pa ne odgovarja za napake, ki  se pokažejo po 6 mesecih od izročitve, razen če je bil v pogodbi določen daljši rok.

Kaj lahko zahteva kupec ob stvarni napaki?

Kupec, ki je o napaki pravočasno in pravilno obvestil prodajalca, lahko:

  • zahteva od prodajalca, da napako odpravi ali da mu izroči drugo stvar brez napake (izpolnitev pogodbe);
  • zahteva znižanje kupnine;
  • odstopi od pogodbe.

Poleg tega pa ima kupec pravico zahtevati povrnitev škode.

Potrebujete pomoč?

Za bolj podrobne informacije in pravno pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.

Če potrebujete vzorec prodajne (ali katere druge) pogodbe pa vam svetujemo uporabo zbirke vzorcev pogodb, obvestil in odpovedi. Lahko naročite kompletno zbirko ali le posamezen vzorec pogodbe.