Stečaj – smisel in začetek postopka

Stečaj je način prenehanja prezadolženega dolžnika in sicer tako, da se zagotovi enaka obravnava vseh upnikov z enakim položajem. Začne na predlog upravičenega predlagatelja, postopek pa vodita stečajni upravitelj in sodišče.

b2

Bistvo postopka

Temeljna načela (bistvo) vseh insolventnih postopkov, in s tem tudi stečajnega postopka, so:

  • vse upnike, ki imajo enak položaj, je potrebno obravnavati enako;
  • postopek je treba voditi tako, da se zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine plačila in rokov za plačilo terjatev upnikov in
  • postopek NAJ bi bil hiter.

Upravičeni predlagatelji stečajnega postopka

O začetku stečajnega postopka odloči sodišče s sklepom na predlog enega izmed upravičenih predlagateljev. Predlagatelj mora ob vložitvi predloga založiti tudi predujem za kritje začetnih stroškov stečaja.

Upravičeni predlagatelji so:

  • dolžnik,
  • osebno odgovorni družbenik dolžnika,
  • upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in dejstvo, da dolžnik zamuja s plačilom več kot 2 meseca,
  • Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije.

Začetek stečajnega postopka

Po prejemu predloga ga sodišče vroči dolžniku v 3 delovnih dneh in ga opozori na pravne posledice. Dolžnik lahko ugovarja v roku 15 dni po prejemu predloga. Ugovorna razloga sta predvsem dva in sicer: da ni insolventen ali da upnikova terjatev ne obstaja.

Če dolžnik v 15 dneh po prejemu upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka vloži ugovor, mora sodišče v 3 delovnih dneh po prejemu ugovora razpisati narok za začetek stečajnega postopka. Narok mora biti najkasneje v roku 1 meseca po prejemu ugovora.

Če ugovora ni, izda sodišče Sklep o začetku stečajnega postopka zunaj naroka, brez da bi izvajalo kakršnekoli dokaze.

Sklep o začetku stečajnega postopka sodišče objavi in upnike pozove, da naj v 3 mesecih po objavi oklica prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v stečajni postopek.

Naslednjič….

O  prijavi terjatev v stečajni postopek in postopek prisilne poravnave bomo pisali naslednjič. Prav tako bodo teme naslednjih objav: potek stečajnega postopka, odgovornost poslovodstva in pravice in obveznosti stečajnega postopka.

Potrebujete pomoč?

Če ste upnik, vam svetujemo, da si naročite našo zbirko vzorcev pogodb, obvestil in odpovedi, v kateri boste med drugim našli tudi vzorec prijave terjatve v postopek prisilne poravnave, vzorec prijave terjatve v stečajni postopek, vzorce vezane na prevzeme dolga inprenose terjatev ter izvršbe.

Svetujemo, da naročite cel komplet vzorcev, lahko pa naročite tudi posamezen vzorec.

NAROČILO ZBIRKE ali POSAMEZNEGA DOKUMENTA

Za več informacij in pomoč pri konkretnem postopku, nas kontaktirajte na: info@pravninasveti.eu