Splošni pogoji uporabe vzorcev in druge dokumentacije

UVODNA DOLOČBA

Ti splošni pogoji določajo pravice in obveznosti med naročnikom in PRAVNO HIŠO IURIS Alenka Zaveršek s.p. (v nadaljevanju PRAVNA HIŠA IURIS). Naročnik z oddajo naročila, s sprejemom ponudbe ali sklenitvijo pogodbe potrjuje, da sprejema te Splošne pogoje in da se z njimi v  celoti strinja. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe.

PREDMET STORITEV

PRAVNA HIŠA IURIS je pripravila vzorce pogodb in pravnih aktov ter ostalo gradivo (v nadaljevanju: vzorci), z namenom olajšanja poslovanja naročnikov. PRAVNA HIŠA IURUS naročniku nudi dostop do naročene dokumentacije, naročnik se zaveže dokumentacijo koristiti v skladu s temi Splošnimi pogoji in v okviru plačane naročnine.

PRAVNA HIŠA IURIS nudi tudi individualno sestavljene vzorce pogodb in pravne nasvete. Cena teh vzorcev in nasvetov je odvisna od porabljenega časa in zahtevnosti pogodbe.

DOSTOP DO VZORCEV IN OBDOBJE ZAKUPA

PRAVNA HIŠA IURIS bo omogočila naročniku dostop do naročenih dokumentov najkasneje v roku 48 ur po tem, ko bo zaznala plačilo naročenih storitev. Dostop se omogoči tako, da PRAVNA HIŠA IURIS naročniku pošlje uporabniško ime in geslo na elektronski naslov, ki ga je navedel ob oddaji naročila.

Naročnina se sklepa za obdobje 1 leta, ki začne teči z dnem omogočenega dostopa. Naročnina se avtomatsko podaljša za enako obdobje, v kolikor naročnik pogodbe/naročnine ne odpove vsaj 30 dni pred iztekom zakupljenega obdobja.

Naročnik pa lahko naroči tudi le 1 vzorec, ki se mu po prejetem plačilu pošlje po elektronski pošti in se mu ne omogoči elektronski dostop.

V primeru individualno sestavljene pogode ali nasveta, se le ta pošlje po e-pošti.

AVTORSKE PRAVICE

Naročnik se zaveda, da so vsi vzorci avtorsko zaščiteno delo in jih zato ne sme distribuirati ali prodajati kot svoje, lahko pa jih neomejeno uporablja za svoje poslovanje. Pri uporabi vzorcev ni potrebno navesti avtorja.

Vsakršno posredovanje vzorcev ali uporabniškega imena in gesla tretji osebi je prepovedano.

UPORABA VZORCEV in MNENJ

Naročnik se zaveda, da zbirka vsebuje različne vzorce in da vsi niso uporabni za njegovo dejavnost. Naročnik uporablja vzorce na lastno odgovornost in sam nosi riziko napačne uporabe. Naročnina na vzorce pomeni pravico do uporabe in se ne zniža, v kolikor naročnik svoje pravice ne izkoristi.

Vzorci so praviloma objavljeni v tekstovni obliki na html strani (izjemoma pa tudi .doc ali .pdf) in jih mora uporabnik kopirati v svoj lasten ali spletni urejevalnik besedil.

Naročnik se nadalje zaveda, da je vsebina individualno sestavljene pogodbe/vzorca in mnenj odvisna od podatkov, ki jih naročnik posreduje PRAVNI HIŠI IURIS. V kolikor so podatki dvoumni ali niso točni in popolni, nosi riziko napačne vsebine ali nasveta naročnik.

CENA STORITEV in IZSTAVLJANJE RAČUNOV

Cena storitev je odvisna od vsakokratnega cenika, ki je dostopen na spletni strani www.pravnosvetovanje.info/cenik/. Naročnina mora biti poravnana po predračunu, če ni drugače dogovorjeno. Po plačilu naročnine PRAVNA HIŠA IURIS izstavi račun in omogoči dostop.

Računi za podaljšanje naročnine se izstavljajo enkrat na leto za naslednje leto. V primeru neplačila ali zamude pri plačilu mora PRAVNA HIŠA IURIS naročniku dati naknadni rok za izpolnitev obveznosti. Če še v naknadnem roku obveznost ni v celoti poravnana, lahko PRAVNA HIŠA IURIS odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Cena individualno sestavljene pogodbe se zaračunava skladno s porabljenim časom in sicer po veljavni urni postavki.

ODGOVORNOST ZA NAPAKE in POSLOVNO ŠKODO

PRAVNA HIŠA IURIS je pripravila vzorce na podlagi razpoložljivih teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj, pridobljenih na podlagi lastnega raziskovalnega dela in skozi različne oblike izobraževanja ter usposabljanja svojih zaposlenih doma in v  tujini.

PRAVNA HIŠA IURIS materialno odgovarja za premoženjsko škodo, ki bi nastala zaradi strokovne napake, povzročene z naklepom. Odgovornost za škodo je omejena na višino zaračunane naročnine za zadnje obdobje. PRAVNA HIŠA IURIS ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica napačne uporabe vzorcev.

Za škodo, ki bi bila posledica nedelovanja sistema zaradi višje sile ali razlogov izven dosega PRAVNE HIŠE IURIS, slednja ni odgovorna.

PRAVNA HIŠA IURIS odgovarja le za škodo, ki bi bila povzročena z naklepom. V nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica napačnih, nepopolnih ali dvomljivih informacij, posredovanih s strani naročnika. Prav tako ne odgovarja za implementacijo pogodb in nasvetov.

V primeru naklepa je odškodninska odgovornost omejena na višino zaračunane storitve/vzorca.

KRITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Naročnik je za kršitve teh pogojev odškodninsko odgovoren PRAVNI HIŠI IURIS. Še zlasti ne sme omogočati dostopa tretjim osebam ali jim neupravičeno posredovati vzorcev. V primeru kršitve ali zlorabe mora naročnik plačati PRAVNI HIŠI IURIS pogodbeno kazen v višini 200 EUR.

REŠEVANJE SPOROV

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore v zvezi s pogodbo reševale sporazumno. Če spora ne bo mogoče rešiti po mirni poti, je krajevno pristojno sodišče po sedežu PRAVNE HIŠE IURIS.

ZAUPNOST PODATKOV

PRAVNA HIŠA IURIS se obveže trajno varovati kot tajne vse podatke, s katerimi razpolaga na podlagi opravljanja storitev iz te pogodbe. Naročnik izrecno in nepreklicno dovoljuje, da sme PRAVNA HIŠA IURIS naziv naročnika objaviti med referencami, če se ji zdi to smotrno.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo od 1.1.2012 dalje. PRAVNA HIŠA IURIS lahko kadarkoli spremeni Splošne. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so spremenjeni Splošni pogoji sestavni del pogodbe.

KONČNA DOLOČBA

Naročnina velja za naročeno obdobje in se avtomatsko podaljša za enako obdobje, v kolikor naročnik pogodbe/naročnine ne odpove vsaj 30 dni pred iztekom zakupljenega obdobja. Naročniku se v takem primeru pošlje predračun ali račun za naslednje obdobje, katerega  se naročnik zaveže poravnati.

Celje, 1.1.2012

PRAVNA HIŠA IURIS

Alenka Zaveršek s.p.